Јавни набавки

Јавни набавки во 2018/19 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за ЈП Камена река Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе ЈП Камена река Македонска Каменица, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки

dogovor del 2 polietilenski fitinzi

vodovodni delovi del 3 mehanicki i lektrofuzioni spojki

28 dogovor za javna nabavka na reklamen materijal

25 javna mnabavka na peleti

26 јавна набавка ситен електроградежен алат 2019

24 јавна набавка на услуги за анализа на вода за пиење

23 јавна набавка привремени вработувања

22 dogovor za javna nabavka na HTZ

17 јавна набавка услуги за сервисирање на градежни машини

19 – 2019 јавна набавка на дрвни видови и грмушки

16 договор за набавка на градежни материјали

11 јавна набавка за дел 5 градинарски алати

11 јавна набавка за дел 4 материјали и алати

11 јавна набавка за дел 1 браварски материјали

11 договор за јавна набавка

15 договор за јавна набавка на винкли

14 набавка и транспорт на ситен градежен алат- мулчер

11 – Договор за јавна набавка на услуги за набавка и транспорт на алати, материјали за поправка и ситен инвентар за потребите на ЈП „Камена Река“ – Македонска Каменица

10 – 2019 јавна набавка на моторно масло

29-masino-bravarski-uslugi

02-2019-dogovor-higienski-sredstva-i-bezalkoholni-pijaloci

dogovor-sofvtver-2019

05-2019 јавна набавка на автогуми за возила на ЈП Камена река М.Каменица

06-2019 јавна набавка на семенски материјал. ѓубриво, заштитни средтсва и друго

07-2019 javna nabavka masina za secenje asfalt

08-2019 kancelarsiki materija

10-2019 јавна набавка на моторен бензин и гориво

1-2018-Набавка-на-канцелариски-материјали

2-2018-набавка-на-хигиенски-средства

3-2018-Набавка-на-семенски-материјали

4-2018-набавка-на-градежни-материјали

5-2018-ДЕЛ-1-Набавка-на-браварски-материјали

5-2018-ДЕЛ-2-електроматеријали-ДЕЛ-3-бои-и-лакови

5-2018-ДЕЛ-4-материјали-за-одржување-на-зграда

5-2018-ДЕЛ-5-градинарски-алати

6-2018-компјутерски-изработена-сметка-за-вода

7-2018-набавка-на-гориво

8-2018-Изработка-н-проект-за-енергетска-ефикасност

9-2018-Набавка-на-услуги-за-сервисирање-на-електрофузиона-машина

10-2018-Набавка-на-ХТЗ-опрема-за-вработени-на-ЈП-Камена-река-М.Каменица

11-2018-дополнителна-механизиција-за-летниот-период

12-2018-набавка-на-лежалки-и-чадори

13-2018-набавка-на-сеприран-песок-и-чакал

16-2018-набавка-на-резервни-делови-за-комунално-возило-за-метење-на-улици

17-2018-набавка-на-фазонски-делови-за-водовод-и-канализациа

18-2018-набавка-на-услуги-за-привремени-вработувања

19-2018-водоводни-делови-ДЕЛ-1-Поцинковани-фитинзи

19-2018-Водоводни-делови-ДЕЛ-2-Полиетиленски-фитинзи

19-2018-водоводни-делови-ДЕЛ-3-механички-и-електрофузиони-спојки

20-javna-nabavka-na-avtogumi

21-gas-glor-dogovor-hlor-2018

21-средства-за-хлорирање-на-водата-ДЕЛ-2-натриум-хипохлорид-ДЕЛ-4-алуминиум-сулфат

22-2018-набавка-на-услуги-за-анализа-на-вода-за-пиење

23-пропиленски-водоводни-делови

25-javna-nabavka-siten-elektro-gradezen-alat

25-dogovor-mehanizacija

dogovor-kompjuteri-2018

dogovor-reklamen-materijal