Поставување на таложници

Поставување на таложници

Денеска вработените во ЈП ,,Камена Река” активно работеа на поставување на цевки со таложник за зафаќање на атмосферските води од улица Рударска” и соседните кракови. Со овој зафат значително ќе се намалат штетите предизвикани од атмосферските води низ општина Македонска Каменица.

Kamena Reka