Историјат

ЈП Камена Река од Македонска Каменица е формирано од страна на Советот на Општина Македонска Каменица во 2001 година, заради вршење на дејности од комуналната област кои се од јавен интерес, а се сметаат за незаменлив услов во животот и работата на граѓаните, правните лица како и државните органи на територијата на Општина М.Каменица . Основна дејност е собирање, обработка и снабдување со вода . ЈП Камена Река од Македонска Каменица функционира на територијата на општина Македонска Каменицаи во околните села кои гравитираат кон Општината и се дел од истата.

Работните активности, кои ги опфаќа претпријатието се сублимираат во:

 •  Собирање, обработка и снабдување со вода
 •  Отстранување на отпадни води
 •  Управување со комунален и друг вид на неопасен отпад, односно собирање, селектирање, складирање, транспортирање и депонирање на отпад;
 •  Одржување на јавни зелени површини и јавна чистота, чистење на зелени површини, засадување на цвеќе и дрвја во парковите и нивно кастрење, наводнување и размножување на посадочен материјал;
 •  Одржување на меѓугробниот простор, давање на право на употреба на гробни места во лична службеност и нивна нумерација и услуги за покојните,
 •  Одржување на пазар на мало Организација Организацијата на претпријатието се дели на раководни тела и вработени. Органи на претпријатието:
 •  Управен одбор – составен од 5 членови
 •  Надзорен одбор – составен од 5 члена
 •  Директор ЈП Камена Река од Македонска Каменица има вкупно 33 вработени распределени во два сектори и тоа:
 1. ОПШТ СЕКТОР
 2. ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
 3. Група за техничко одржувањена објекти, водовод и на канализација
 4. Механизација
 5. Изнесување на смет, одржување на јавни површини паркови и зеленило
 6. Работна единица : Одржување на гробишта