И З В Е С Т У В А Њ Е

И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е

Заради навремено сервисирање на проблемите од областа на комуналните дејности, ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица Ве замолува навремено да ги пријавувате на следните телефонски броеви:
– 033 431 694 управа на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица
– за проблеми од областа на водоводната инсталација пријавување кај лицето Симо Митевски тел за контакт 078 485 109
– за проблеми од областа на јавна чистота и канализација пријавување на проблеми кај Дане Митревски тел. за контакт 078 485 108 и
– за хортикултурно уредување лице за контакт Влатко Димитровски 078 485 119.

Kamena Reka