Акција за пролетно чистење на атмосферските канали во Македонска Каменица

Акција за пролетно чистење на атмосферските канали во Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица и Јавното претпријатие Камена Река реализираат голема пролетна акција за чистење на одводните канали од атмосферската канализација. Оваа акција се спроведува со цел да се овозможи, нормален и функционален тек на атмосферските води и спречување на излевање на истите во случај на поројни дождови.

Kamena Reka