Изјави за имотната состојба на директор, членови на управен и надзорен одбор во ЈП Камена Река

Врз основа на член  45 став 2 и став 3 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интeреси (,,Сл.весник на Р. Македонија,, бр.12/2019) директорот на ЈП Камена река М.Каменица, членовите на управен и надзорен одбор дадоа изјави за спречување на корупција.

Изјавите од членовите на управен и надзорен на следниов линк izjavi antikoripciska

Kamena Reka