ИЗВЕСТУВАЊЕ: Цена за снабдување со вода за пиење и цена за собирање и одведување на отпадни води на JП Камена река Македонска Каменица   за период од 2022 – 2024 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Цена за снабдување со вода за пиење и цена за собирање и одведување на отпадни води на JП Камена река Македонска Каменица    за период од 2022 – 2024 година

И З В Е С Т У В А Њ Е

Утврдена цена за снабдување со вода за пиење и цена за собирање и одведување на отпадни води на JП Камена река Македонска Каменица  
за период од 2022 – 2024 година

Согласно Законските измени, тарифата за водните услуги ја утврдува Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги.
Почнувајќи од 01.01.2022 година , утврдена е тарифа за снабдување со вода за пиење и тарифа за одведување на на отпадни води на – JП Камена река Македонска Каменица  за период од 2022 – 2024 година.

– утврдена тарифа  – цена за вода за пиење за физички лица да изнесува:
• за 2022 година 24.50 денари /м3
• за 2023 година 25.00 денари /м3
• за 2024 година  25.50 денари /м3

– утврдена тарифа – цена за водата за пиење за правни лица да изнесува:
• за 2022 година 60.00 денари /м3
• за 2023 година 60.00 денари /м3
• за 2024 година 60.00 денари /м3

– утврдена тарифа  – цена за собирање  и одведување на урбани отпадни води за физички лица да изнесува :
• за 2022 година 7.50 денари /м3
• за 2023 година 8.00 денари /м3
• за 2024 година  8.50 денари /м3

– утврдена тарифа  – цена за собирање  и одведување на урбани отпадни води за правни лица да изнесува :
• за 2022 година 11.00 денари /м3
• за 2023 година 11.00 денари /м3
• за 2024 година 11.00 денари /м3

На овие тарифи ќе се пресметува +5% ДДВ и +2% надоместок за користење на вода
Утврдените тарифи за водоснабдување и одведување на отпадни води ќе се применуваат од 01.08.2022 година.

JП Камена река Македонска Каменица

Kamena Reka