Тековни равотни активности за уредување на јавното зеленило во градот и доизградба на секундарната атмосферска канализација

Тековни равотни активности за уредување на јавното зеленило во градот и доизградба на секундарната атмосферска канализација

Тековни работни активности на вработените во ЈП Камена Река за уредување на зелените површини во склоп на новоизградениот Спортски комплекс. Засадување на нови листопадни садници на градскиот кеј од Каменичка Река. Продолжување на активностите за изградба на отворените одводни канали од секундарната атмосферска канализација кај делот на колективните стамбени живеалишта во централното градско подрачје на Македонска Каменица.

admin 4135